Pravidlá predajnej akcie WHIRLPOOL S DARČEKOM 2019

platné pre:

Whirlpool práčky so sušičkou 2019

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Whirlpool s darčekom (ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá sa môžu meniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ predajnej akcie:
  Usporiadateľom akcie je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B (ďalej len „usporiadateľ“).

 2. Miesto konania predajnej akcie:
  Predajná akcia prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).

 3. Dátum konania predajnej akcie:
  Predajná akcia sa koná v termíne od 1. 12. 2019 do 31.12.2019 (ďalej len “doba konania predajnej akcie”).

 4. Účastník predajnej akcie:
  Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len “účastník predajnej akcie”).

 5. Výrobky zaradené do predajnej akcie:
  Akcia sa vzťahuje iba na vybrané modely a vybraných obchodných partnerov usporiadateľa predajnej akcie. Zákazník, ktorý si u vybraných obchodných partnerov kúpi niektorý z týchto výrobkov značky Whirlpool, môže následne získat ako darček žehličku Philips Azur Performer Plus GC4554/40 v hodnote 64,90€ k nákupu zadarmo:
  A. Zoznam modelov zaradených do akcie:
  Práčky so sušičkou Whirlpool:
  FWDD117168WS EU, FWDD1071681B EU, FWDG97168B EU, FWDG86148B EU, FWDG96148SBS EU, FWDG96148WS EU
  B. Zoznam vybraných obchodných partnerov:
  sieť predajní NAY Elektrodom a www.nay.sk, sieť predajní Planeo Elektro a www.planeo.sk, sieť predajní Euronics a www.euronics.sk , sieť predajní Datart a www.datart.sk , hej.sk, sieť predajní Andrea Shop a www.andreashop.sk, www.andreashop-sala.sk, sieť predajní Elektro MT a www.elektromt.sk, sieť predajní ORAVA DISTRIBUTION, sieť predajní Okay Elektro a www.okay.sk, www.play.sk , www.e-spotrebice.sk , www.alza.sk , www.mall.sk, sieť predajní Pro Elektro viď priložený zoznam predajní v dokumente Príloha č.1

  Zákazník nevyužije svoje právo a neodstúpi od kúpnej zmluvy na spotrebič v zmysle § 48 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení.

  Udelenie bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry: KTPB s.r.o., IČ: 26280485 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

  Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. K darčeku je poskytovaný protokol pre štandardnú popredajnú záruku po dobu 2 rokov od prevzatia.

 6. Podmienky pre účasť na predajnej akcii
  6.1. Nákup jedného z vyššie uvedených výrobkov podľa zoznamu v bode 5. A) cez vybraných obchodných partnerov uvedených v bode 5. B)
  6.2. Nákup sa uskutoční v období od 1.12.2019 do 31.12.2019 (vrátane).
  6.3. 6.3. Kompletné a správne vyplnenie a odoslanie on-line registračného formulára na webovej stránke www.whirlpool.sk/promo-akcie/darceky . Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu produktu.
  6.4. PPo overení registračných údajov obdrží účastník akcie darček do 30 dní na adresu uvedenú v registračnom formulári.
  6.5. V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, email a adresa koncového zákazníka, meno predávajúcej spoločnosti, dátum kúpy spotrebiču, údaje o spotrebiči (typ spotrebiču, modelové označenie, modelové číslo - 12NC, výrobné číslo), kópia nákupného dokladu.

  Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

  Odoslaním registračného formulára každý účastník udeľuje svoj súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

  V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

  Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál účtenky, t. j. dokladu o zaplatení akciového výrobku, za účelom overenia nákupu (ďalej len “účtenka”). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akciového výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

  V prípade akýchkoľvek otázok, alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu: info@ktpb.cz


 7. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
  Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupnom na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho pola registračného formulára.

 8. Záverečné ustanovenia
  Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii, alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého, alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť, alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia, alebo nesplnenia podmienok na získanie finančnej čiastky v rámci predajnej akcie.

Kontaktné údaje spolupracujúcej agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485.
Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno .